هیپوگلیسمیانسولینانسولین

انسولین بیماران دیابتی دکتر امیررضا برومند سلول درمانی سلول های بنیادی هیپوگلیسمی هیپوگلیسمیانسولین هیپوگلیسمیانسولینانسولین

درمان 33 درصد از بیماران دیابتی نوع 1 فاقد انسولین با سلول های بنیادی

https://www.medscape.com/viewarticle/993974?0=reg=1 Miriam E. Tucker July 03, 2023 درمان  33 درصد از بیماران دیابتی نوع 1 فاقد انسولین با سلول های بنیادی سن دیگو – براساس آخرین داده‌ها، درمان جایگزینی سلول‌های پانکراس مشتق…