سوزن سوزن شدن

پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی سوزن سوزن شدن مغز و اعصاب

سندرم تونل کارپال (Carpal tunnel syndrome)

سندرم تونل کارپال بیماری شایعی است موجب درد، بی حسی و حس سوزن سوزن و مور مور در دست و بازو می شود. این مشکل هنگامی بروز پیدا می کند…