تقویت خواب

تقویت خواب عمیق

بسیاری از افراد به خصوص افراد مسن از خواب غیرطبیعی رنج می برند. به ویژه، مراحل خواب عمیق با افزایش سن کوتاه تر و کم عمق تر می شوند. خواب…