اضطراب

p7 medicine اضطراب پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند سلول درمانی مغز و اعصاب

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش دوم)

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش دوم)- دکتر امیر رضا برومند

p7 medicine اضطراب پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند سلول درمانی مغز و اعصاب

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش اول)

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش اول)- دکتر امیررضا برومند