بیماری آتاکسی

بیماری آتاکسی پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب مغز و اعصاببیماری آتاکسی

درمان بیماری آتاکسی- ده ماه بعد از اولین درمان با سلول های بنیادی

درمان بیماری آتاکسی- ده ماه بعد از اولین درمان با سلول های بنیادی- دکتر امیررضا برومند